(İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nde, ilk harfi büyük harfle yazılmış ancak işbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nde ayrıca tanımlanmamış terimler, JETD Platformu Alıcı, Satıcı veya Aracı Sözleşmesi’nin “Tanımlar” başlıklı 2. Maddesi’nde kendisine verilen anlamı haiz olacaktır.)

JETD / Manga Bilişim Ltd. Şti. (“Veri Sorumlusu”), siz değerli kullanıcımızın güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen ve 7 Nisan 2016 Tarih ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) istinaden aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında;

Kanun gereğince, Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen olarak Hizmet ilişkisinin kurulması, Hizmet devamlılığının sağlanması, Hizmetler’in ifa edilmesi ve JETD olarak diğer yasalardan kaynaklanan sorumluluklarımız gereğince kişisel verileriniz kaydedilmekte ve saklanmaktadır.

İşbu kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel veri ve bilgilerinizi Kanun’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, sözleşme ilişkisini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, Kanun’un ve İlgili Mevzuat’ın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve Kanun’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz, JETD Platformu Alıcı, Satıcı ve Aracı Sözleşmeleri’nden faydalanabilmeniz için beyan ettiğiniz ad, soyad, adres, iletişim numaraları, kimlik numarası, fatura bilgileri, elektronik posta bilgileri, banka / kredi kartı, hesap numarası gibi ödeme için kullanılacak olan finansal bilgiler, araç plaka bilgiler gibi sizleri tanımlayan veri ve bilgileri ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla JETD Platformu Kullanıcı Hesabı / kaydı oluşturmanız sırasında, mesafeli satış sözleşmesi ve JETD Platformu kapsamındaki faaliyetler kapsamında akdedilen JETD Platformu Alıcı, Satıcı ve Aracı Sözleşmeleri kapsamında, belgeli alan adları ve diğer hizmetlerde talep edilen kimlik örnekleri gibi veri ve belgelerin tarafımıza iletilmesi ile toplanabilmektedir.

Özel nitelikli kişisel veri; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade etmektedir.

JETD kural olarak, JETD Platformu Kullanıcıları’na ilişkin özel nitelikli kişisel verileri talep etmez ve işlemez. Ancak üçüncü kişi ve kuruluşların politikaları gereği zorunlu olan bilgi ve veriler özel nitelikli kişisel veri arz etmesi halinde bununla sınırlı olmak üzere kayıt altına alınabilir.

Kişisel verileriniz, JETD Platformu’ndaki faaliyetler / hizmetler ile ilgili olarak, Alıcı / Satıcı / Aracı konumundaki JETD Platformu Üye ya da Üyeleri ile akdedilen sözleşmeler kapsamında, İlgili Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle; doğrudan veya dolaylı yurtiçi, yurtdışı iştiraklerimiz ile Şirket faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla hizmet aldığımız hukuk birimleri, mali müşavirler gibi birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız danışmanlar ve kuruluşlar ile gerektiği ölçüde paylaşılabilecektir.

Kanun’un İstisnalar başlıklı 28. Maddesi’nde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. Madde’si çerçevesinde Şirketimiz’e başvurarak kullanabileceğiniz haklarınız şu şekildedir:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. Maddesi’nde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  • Yukarıdaki (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
  • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimiz’ce yapılacak masrafları, Kanun’un “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. Maddesi’nde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklı olduğunu belirtmek isteriz.

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

(İşbu Gizlilik Politikası’nda, ilk harfi büyük harfle yazılmış ancak işbu Gizlilik Politikası’nda ayrıca tanımlanmamış terimler, JETD Platformu Alıcı, Satıcı veya Aracı Sözleşmesi’nin “Tanımlar” başlıklı 2. Maddesi’nde kendisine verilen anlamı haiz olacaktır.)

Ziyaretçiler/Üyeler tarafından verilen/taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkânlar ve maliyet unsurları dâhilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.

İnternet Sitesi / JETD Platformu kullanımlarınızda (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz’den bağımsız olarak ilgili Banka veya Kart Kuruluşlarınca online olarak aranızda gerçekleştirilmekte olup “Kredi Kartı Şifresi” gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez.

JETD Platformu’na üyelik, (varsa) ürün / hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

© 2020 Jetd. Manga Bilişim Ltd. Şti.

Powered by Influencer Cat

Bizi Takip Edin

E-Posta: info@jetd.com
Telefon: +90 212 873 38 60