JETD MOBİL UYGULAMASI KULLANICI (ALICI) SÖZLEŞMESİ

(JETD PLATFORMU ALICI SÖZLEŞMESİ)

 

1. TARAFLAR

 

İşbu JETD Platformu Mobil Kullanıcı Sözleşmesi ve Ekleri (bundan sonra birlikte kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), bir tarafta Adnan Kahveci, Yavuz Sultan Selim Bulvarı, Perla Vista Residance, A Blok, Kat: 5, No: 38, 34528, Beylikdüzü / İstanbul adresinde mukim Manga Bilişim Tek. İnş. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (İşbu Sözleşme kapsamında bundan sonra kısaca “JETD” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta JETD Platformundan işbu Sözleşme ve İlgili Mevzuat hükümleri dâhilinde yararlanan Alıcı (İşbu Sözleşme kapsamında bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve koşullar çerçevesinde akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme dâhilindeki “Kullanıcı” tanımına, Kullanıcı / Alıcı’nın yanında, Kullanıcı / Alıcı’nın her seviyeden yöneticileri, personeli, işçileri vb. çalışanları ile Kullanıcı / Alıcı’nın ortakları / hissedarları, bağlı ortaklıkları, iştirakleri, Kullanıcı / Alıcı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içinde bulunan ve/veya Kullanıcı / Alıcı adına görev yapan, mal ve hizmet sağlayıcılar, yükleniciler, danışmanlar, denetçiler ve sair tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların her seviyeden yöneticileri, personeli, işçileri vb. çalışanları da dâhildir.       

İşbu Sözleşme kapsamında bundan sonra JETD ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

1. TANIMLAR

 

İşbu Sözleşme’de aşağıda yer alan kavramlar karşılarında açıklanan anlamları ifade eder:

“Alıcı” ya da “Tüketici”: İşbu Sözleşme’yi kabul etmek suretiyle JETD Platformu’na üye olarak, yine işbu Sözleşme’de belirtilen hüküm ve koşullar dâhilinde Hizmetler’den yararlanacak olan ve işbu Sözleşme’de “Kullanıcı” ya da “Kullanıcılar” olarak tanımlanan tüzel kişiyi veya 18 yaşını doldurmuş gerçek kişiyi ifade eder.

“Aracı”: JETD ile akdetmiş olduğu JETD Platformu Aracı Sözleşmesi kapsamında, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama (“JETD Broker”) üzerinden kendi Alıcı ve Satıcı portföyünü oluşturmak (Platform’a Alıcı ve / veya Satıcı getirmek) ve Platform’a getirdiği Alıcı ve / veya Satıcılar’ın taraf olduğu ticari işlemler (alış-satış) üzerinden komisyon almak (JETD’nin karına belirli oranda ortak olmak) suretiyle kazanç elde eden bir tüzel kişiliği veya 18 yaşını doldurmuş ve mükellefiyet kaydı bulunan gerçek kişiyi ifade eder.

 “Hizmet” ya da “Hizmetler”: JETD Platformu kapsamında, JETD ile JETD Platformu Üyeleri arasında akdedilen sözleşmelere ve İlgili Mevzuat hükümlerine uygun olarak sunulan hizmetlerin tümünü ifade eder.

“Satıcı” ya da “Tedarikçi”: JETD ile akdetmiş olduğu JETD Platformu Satıcı Sözleşmesi kapsamında, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama (“JETD Seller”) üzerinden Alıcı’lar için indirim teklifleri sunan ve satış yapan tüzel kişiyi veya 18 yaşını doldurmuş ve mükellefiyet kaydı bulunan gerçek kişiyi ifade eder.

“İçerik”: İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’da yayınlanan her türlü bilgi, belge, dosya, resim, video,  rakam vb. yazılı, görsel ve işitsel tüm imgeleri ifade eder.

İletişim Kanalları”: Anında bildirim, e-posta, SMS, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder.

“İlgili Mevzuat”: İşbu Sözleşme’nin, işbu Sözleşme’ye konu Hizmetler’in ve Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerinin tabi olduğu, yetkili herhangi resmi bir merci veya düzenleyici makam tarafından çıkartılmış ve yürürlüğe konulmuş olan, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dâhil, tüm kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, yönerge, tebliğ, genelge, talimatname, kural, karar vb. düzenlemelerin bütününü ifade eder.

“İnternet Sitesi”: JETD Platformu’na ve Hizmetler’e ilişkin İçerik’in yayınlanacağı, her türlü hakkı JETD’ye ait olan ve https://www.jetd.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

“Mesaj”: JETD’nin, Platform Üyeleri’ne bilgilendirme, pazarlama, araştırma vb. amaçlarla göndereceği ve Platform Üyeleri’nin da JETD tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.

“Mobil Uygulama(lar)”: JETD Platformu Üyeleri’nin katılım amacı ve konumlarına göre farklı içeriklerde hazırlanmış ve bu doğrultuda muhtelif mobil işletim sistemlerindeki uygulama mağazalarından (Apple Store, Google Play vb.) ayrı ayrı indirebilecek olan, JETD Platformu kapsamında sunulan Hizmetler’e ilişkin içeriklerin yayınlandığı ve tüm hakları JETD’ye ait olan mobil uygulama ya da uygulamaları ifade eder.

“JETD Platformu” veya “Platform”: İlgili sözleşmelere istinaden, JETD ve JETD Platformu Üyeleri’ni tüm alım, satım, ticaret ve yatırım işlemleri için buluşturan mobil alışveriş platformunu ifade eder. 

“JETD Platformu’na / Platform’a Erişim Araçları”: İlgili JETD Platformu Üyesi’nin, JETD Platformu Kullanıcı Hesabı’na erişim sağlamak amacıyla kullandığı, kullanıcı adı/unvanı, şifre, kod, parola vb. münhasıran Üyeı bilgisinde olan bilgi ve verileri ifade eder.  

“JETD Platformu / Platform Üyesi / Üyeleri”: JETD ile ayrı ayrı akdettikleri sözleşmelere istinaden, JETD Platformu’na üye olmak suretiyle faaliyet gösteren, Alıcı/Tüketici, Satıcı/Tedarikçi veya Aracı taraflarının, halin icabına göre, her birini veya tümünü ifade eder. 

JETD Platformu / Platform Kullanıcı Hesabı: İlgili Üye’nin kendi üyeliği kapsamındaki iş, işlem ve faaliyetleri ifa ve takip etmek ve/veya Hizmetler ile ilgili talep ve tekliflerini iletmek üzere, sadece Platform’a Erişim Aracı’nı kullanarak ulaşabildiği ve sadece kendisine özel hesabı ifade etmektedir.  

İşbu Sözleşme kapsamında, Sözleşme metni içinde kullanılmış tekil şahıslar çoğulu ve çoğullar da tekili ifade edecek şekilde Sözleşme’de kastedilen anlama uygun olarak yorumlanacaktır.

 

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU, AMACI ve KAPSAMI

 

İşbu Sözleşme’nin konusu ve kapsamı, Kullanıcı’nın, JETD tarafından yönetilmekte olan Platform’a üye olmasına, Platform’un kullanımına ve Platform kapsamında Kullanıcı’ya mevcutta sunulan ya da ileride sunulacak olan Hizmetler’e ilişkin usul ve esaslar ile Taraflar’ın bu kapsamdaki karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

İşbu Sözleşme’yi kabul etmek suretiyle JETD Platformu’na üye olan Kullanıcı, Platform dâhilinde, JETD tarafından, Hizmetler’e, İçerik’e, kullanıma, üyeliğe, Mobil Uygulama’ya ve güvenliğe ilişkin olarak açıklanan her türlü koşulu kabul etmiş olduğunu, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu süre boyunca bu koşullara bütünüyle riayet edeceğini, Hizmetler’in sunulmasında, işbu Sözleşme kapsamında temin etmiş olduğu bilgilerin yine işbu Sözleşme ve Ekleri hükümlerine uygun olarak kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme, JETD ve Kullanıcı arasında ve yalnızca JETD ile Kullanıcı arasındaki hukuki, mali vs. ilişkiye ilişkin hükümleri düzenlemek üzere akdedilmiş olup Kullanıcı ile Satıcı(lar) arasındaki hukuki, mali vs. ilişkiler ve bunlarla bağlantılı her türlü durum ve sonuç işbu Sözleşme’nin kapsamı dışındadır.

JETD, Kullanıcı ile Satıcı(lar) arasındaki hukuki, mali ve sair ilişkiden, bu ilişkilerin Kullanıcı ve Satıcı’ya izafe ettiği hak ve yükümlülüklerden, bu hak ve yükümlülüklerin Kullanıcı ve Satıcı tarafından yerine getirilip getirilmemesinden ve bunların neticelerinden hiçbir suretle sorumlu değildir. Kullanıcı, Satıcı(lar) ile gerçekleştireceği işlemlere ilişkin olarak, Satıcı’ya karşı, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da dâhil olmak üzere, İlgili Mevzuat’tan doğan tüm haklarını kullanma hak ve yetkisine sahip olacaktır. 

 

4. KULLANICI KAYIT / ÜYELİK İŞLEMLERİ ve ÜYELİK

 

4.1. JETD Platformu’na üyelik/kayıt işlemleri, İnternet Sitesi üzerinden veya Mobil Uygulama’dan gerçekleştirilebilmektedir.

4.2. Platform Üyesi statüsünün kazanılabilmesi için, Kullanıcı’nın, işbu Sözleşme’yi onaylayarak, üyelik/kayıt işlemleri esnasında kendisinden talep edilen, T.C. kimlik numarası, ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, telefon, elektronik posta vb. bilgi ve verileri doğru ve güncel bir şekilde girmesi ve ayrıca üyelik/kayıt talebinin JETD tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. JETD’nin, gerekmesi halinde, Kullanıcı’nın vermiş olduğu bu bilgileri tevsik edici her türlü belgeyi talep etme hakkı saklıdır. Reşit olmayan gerçek kişiler veya tüzel kişi Üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemleri tamamlanmış olsa dahi, Üyelik’in doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler JETD’nin sorumluğunda değildir.

 

4.3. Kullanıcı, Platform’a Üye olurken verdiği tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu; bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde gerekli güncellemeleri derhal yapacağını; bu bilgilerin, yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından kullanılması veya kullanıldığından şüphe edilmesi durumlarında JETD’ye derhal bilgi vereceğini; işbu Madde 4.3 hükümlerine aykırı olarak, JETD’ye yanlış ya da hatalı bilgi verilmesi, değişen bilgilere ilişkin gerekli güncellemelerin yapılmaması veya gerekli bildirimlerin yapılmaması nedeniyle doğabilecek zararlardan ve/veya Kullanıcı’nın o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden JETD’nin hiçbir surette sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

4.4. JETD, Kullanıcı tarafından iletilen, Internet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama üzerinden yüklenen/eklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve İçerikler’in doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve İçerikler’in güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve İçerikler’in yanlış veya hatalı olmasından doğabilecek hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

4.5. JETD, Platform Üyesi statüsünün kazanılması için bir takım şartlar belirleme, belirlemiş olduğu şartları değiştirme, bunlara yenilerini ekleme ve tüm şartlar tam olarak yerine getirilse dahi ilgili Kullanıcı’yı Üye/Platform Üyesi olarak kabul edip etmeme hususlarında münhasır takdir yetkisini haizdir. Bu doğrultuda JETD, üyelik başvurusunu herhangi bir sebep göstermeksizin reddedebilecek olup başvurusu kabul edilmeyen Kullanıcı, JETD’ye karşı, hangi nam altında olursa olsun, herhangi bir iddia ve/veya talepte bulunmayacağını şimdiden gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Kullanıcı’nın Platform Üyeliği başvurusunun onaylanması ve kendisine bu doğrultuda JETD tarafından bildirim yapılması ile birlikte Platform Üyesi statüsü başlamakta ve böylece Kullanıcı, işbu Sözleşme ve Platform’un ilgili kısımlarında Platform Üyesi statüsüne tanınan hak ve yükümlülükler ile bağlı olmaktadır. 

4.7. Üye, Platform Kullanıcı Hesabı’ndan üyelik/kayıt ile ilgili işlemlerini gerçekleştirebileceği gibi; yine Platform Kullanıcı Hesabı üzerinden, üyeliğini iptal edip Üye/Platform Üyesi statüsünü sonlandırabilecektir.

4.8. Üyelik / JETD Platform Üyeliği statüsü Kullanıcı’ya özel olup hiçbir şekilde üçüncü kişilere kullandırılamaz, devredilemez ve satılamaz.

 

5. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SÜRESİ

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın, Üyelik / Platform Üyeliği sürecinin, işbu Sözleşme Madde 4 hükümlerine uygun olarak tamamlanması ile yürürlüğe girecek olup Taraflar’dan herhangi biri tarafından feshedilmediği takdirde süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

 

6. PLATFORM KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER

6.1. JETD, Mobil Uygulama aracılığıyla Kullanıcı’ya, Satıcılar tarafından sunulan ürün, hizmet ve avantajları birlikte görüntüleme, inceleme, değerlendirme, kıyaslama, e-cüzdan bakiye görüntüleme, hesap hareketlerini inceleme, işlem geçmişini görüntüleme ve JETD ile iletişime geçme hizmetlerini sunacaktır. JETD, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6.2. Kullanıcı, Platform dahilinde Satıcılar tarafından satışa sunulan ürün ya da hizmetlerden faydalanmak ve ilgili satın alma sürecini başlatmak istemesi halinde, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’da yer alanlar da dahil olmak üzere, gerekli tüm yasal prosedür ve yükümlülükleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak JETD’nin herhangi bir dahli ya da sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.3. JETD Platformu kapsamında sunulan Hizmetler’de kampanya şartları, ürün türü, miktarı, cinsi ve geçerlilik süreleri Satıcı tarafından belirlenecektir. Söz konusu şartlar, önceden haber vermeksizin değiştirilebilir veya tamamen iptal edilebilir. Hizmetler’e ilişkin bu kapsamdaki her türlü sorumluluk Satıcı’ya ait olup bu nedenle JETD’ye herhangi bir sorumluluk atfedilemeyecek ve JETD’ye karşı herhangi bir hak ya da alacak talebinde bulunulmayacaktır.

 

6.4. Kullanıcı; 

I. Platform üzerinden herhangi bir Satıcı’dan yapacağı ürün ya da hizmet satın alımlarında, akdedilecek elektronik ticaret, mesafeli satış vb. sözleşmenin taraflarının “Satıcı” sıfatıyla Satıcı veya Tedarikçi ve “Alıcı” sıfatıyla kendisinin olacağını; 

II. JETD’nin; ne bahsi geçen sözleşmenin ve Kullanıcı ile Satıcı arasındaki hukuki ilişkinin tarafı, ne söz konusu ürün ya da hizmete ilişkin herhangi bir garanti ya da taahhüdü, ne de ürün veya hizmete ilişkin olarak, İlgili Mevzuat’ın “satıcı”, “hizmet sağlayıcı” veya “tedarikçi” konumundaki taraflara izafe ettiği herhangi bir borç veya yükümlülüğün ifasından sorumlu olmadığını; 

III. JETD’ye karşı, hangi nam altında ve gerekçe ile olursa olsun, bedel iadesi de dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir iddia, hak ya da alacak talebinde bulunmayacağını,

IV. bu doğrultuda, ayıplı ürün ya da hizmet iddiaları da dahil olmak üzere, söz konusu ürün ya da hizmetin, İlgili Mevzuat’a uygun şekilde sunulması, Satıcı’nın mezkur sözleşmelere konu ürün ya da hizmetin gerektirdiği kanuni/mesleki yeterlilikleri haiz olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ya da hizmet tedariki kapsamında, kendisine karşı, hukuki, idari, mali, cezai anlamda sorumlu olan tarafın ve bu kapsamdaki her türlü iddia ve taleplerin muhatabının münhasıran Satıcı olduğunu bila kaydı şart ve gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. JETD, Platform kapsamında Kullanıcı / Alıcı ve Satıcı tarafları arasında yapılacak alım-satım işlemlerini Mobil Uygulama içi ve Mobil Uygulama dışı ödeme seçenekleri ile eşleştirebilecek bir teknik altyapıya sahiptir. 

Kullanıcı / Alıcı,  Mobil Uygulama içinde, JETD’nin ödeme altyapısı çözüm ortağı olarak belirlediği Paratika ödeme çözümlerini kullanabilir. Paratika, TCMB onaylı ve ödeme kuruluşu lisansına sahip ve Türkiye’deki en geniş e-ödeme ekosistemine sahip olan Payten Teknoloji A.Ş. bünyesindeki Nestpay Ödeme Hizmetler A.Ş.’nin sahip olduğu Sanal POS ürünüdür. Paratika, üye işyerlerine 6493 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatlar kapsamında Sanal POS vermek üzere lisans almış bir kuruluş olup, firmalara tek bir teknik entegrasyonla paket Sanal POS çözümü sunmakta ve bu ekosistemde var olan banka ve üye işyerlerinin işlemlerinin güvenilir ortamda gerçekleşmesini sağlamaktadır. 

Mobil Uygulama dışı ödeme çözümlerini kullanmak isteyen Kullanıcı(lar) / Alıcı(lar), Satıcı’nın sunduğu herhangi bir ödeme yöntemi ile ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirler ve JETD üzerindeki ilgili modülleri kullanarak eşleştirme yapabilirler.

 

Alıcı, uygulama içi ödeme yöntemlerinde platforma tanıttığı kredi kartını veya JETD cüzdan çözümünü kullanabilmektedir. Kendisine ait, cüzdan numarası ile tanımlı hesabına kredi kartı veya banka transferi yöntemiyle para yatırabilmektedir. 

 

Alıcı, uygulama dışı ödeme yöntemlerinde, Satıcı ve kendisinin uzlaştığı veya tercih ettiği herhangi bir ödeme seçeneğini kullanabilir.

 

Alıcı, JETD kullanarak, Satıcı’nın kendisine Platform üzerinde sunduğu indirimden işlem anında faydalanabilmektedir. Yaptığı işleme ilişkin faturasını veya fişini Satıcı’dan temin edecektir. 

JETD, mevcut konumunuzu kaydetmez, konum izinlerini arkaplanda kullanmaz. Konum servislerini size sadece en yakın kampanya ve anlaşmaları göstermek için kullanır.

 

7. TARAFLAR’IN DİĞER HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Kullanıcı, Platform’a Erişim Araçları’nı ve bunlara ilişkin bilgileri kullanma hakkının münhasıran kendisine ait ve bunları gizli tutmakla yükümlü olduğunu; Platform’a Erişim Araçları’nı ve bunlara ilişkin bilgileri hiçbir şekilde ifşa etmeyeceğini ve üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı ayrıca, JETD’ye bilgilerini temin ettiği İletişim Kanalları’nın yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki İletişim Kanalları olduğunu ve bu İletişim Kanalları’nı aktif olarak kullandığını kabul ve beyan eder. 

Kullanıcı, Platform’a Erişim Araçları’nın ve/veya İletişim Kanalları’nın, üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini tespit etmesi ya da böylesi bir durumdan şüphelendiği durumda JETD’yi bu konuda derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. JETD’nin bu gibi usulsüz kullanımları ve kullanımda bulunan kişileri tespit etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

Bu doğrultuda Kullanıcı, Platform’a Erişim Araçları’nın ve/veya İletişim Kanalları’nın, üçüncü şahıs ya da şahıslarca kullanımından ve bunun her türlü neticesinden münhasıran kendisinin sorumlu ve bunların kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu; bu ve benzeri nedenlerle JETD’ye karşı herhangi bir iddia, talep ya da husumet yöneltmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. JETD Platformu kapsamında, Internet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinde, Kullanıcı tarafından yapılan her türlü iş, işlem, yazışma ve sair eyleme ilişkin, hukuki/adli, idari, mali, cezai, teknik vb. tüm sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya ait olup, Kullanıcı, tüm bu iş ve işlemleri, işbu Sözleşme’ye, Internet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan Kullanım Koşulları’na, İlgili Mevzuat hükümlerine, kamu düzenine, genel ahlak ve adap kurallarına uygun olarak ifa edeceğini;  JETD’nin, diğer Platform Üyeleri’nin ve/veya diğer üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilerin, şahsi ve/veya ticari itibarını zedeleyecek, kişilik haklarına halel getirecek, hukuka aykırı nitelik taşıyacak, suç teşkil edebilecek, yanıltıcı, hileli, yetkisiz, izinsiz vb. işlem, eylem ve davranışlardan kaçınacağını; Platform’un kullanılmasını kısmen ya da tamamen engelleyici veya zorlaştırıcı eylem ve işlemlerde bulunmayacağını; aksi halde gerek JETD ve JETD Platformu Üyeleri, gerekse de diğer üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan ve bunların tazmininden münhasıran kendisinin sorumlu olacağını; bu sorumluluklar nedeni ile JETD’den herhangi bir talepte bulunmayacağını ve JETD’ye yöneltilebilecek olası talep ve zararları da, JETD tarafından kendisine yapılacak bildirimde belirtilecek süre dâhilinde, ayrıca herhangi bir adli, idari vb. karar alınmasına ihtiyaç duyulmaksızın, nakden ve defaten tazmin edeceğini; JETD’nin, işbu Sözleşme’nin feshi de dâhil, işbu Sözleşme ve İlgili Mevzuat’tan doğan diğer tüm haklarının her durumda saklı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Kullanıcı, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’nın kullanılmasından dolayı, kendi cihazlarındaki yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek her türlü hasar, zarar, arıza ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu nedenle uğrayabileceği herhangi bir zarardan bahisle JETD’nin sorumluluğuna gidilemeyeceğini bildiğini ve bu yönde bir iddia ile JETD’den, hangi nam altında ve gerekçe ile olursa olsun, tazminat veya başkaca herhangi bir hak ya da alacak talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme’den doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsa kısmen ya da tamamen devir ve temlik edemez, bir başka gerçek veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple, işbu Sözleşme’de ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak ve alacaklarına ortak edemez.

7.5. JETD’nin işbu Sözleşme kapsamındaki ana yükümlülüğü, Kullanıcı’nın periyodik ve zorunlu ihtiyaçlarını, piyasaya kıyasla daha uygun mali koşullar dâhilinde karşılamasını sağlamak üzere, Kullanıcı’nın, Satıcılar tarafından sağlanan indirim vb. avantajları bir arada görmesini, değerlendirmesini ve Kullanıcı / Alıcı ve Satıcı / Tedarikçi tarafların bir araya gelip alım-satım işlemlerini ifa etmelerine imkân sağlayacak çevrimiçi mecrayı / sanal pazaryerini (“Platform”) sağlamaktan ibarettir.

7.6. JETD, Satıcılar tarafından satışa sunulan ürünlerin ve/veya hizmetlerin hiçbir surette satıcısı, sağlayıcısı, sunucusu, ifa edicisi sıfatını haiz olmadığı gibi, JETD ile Satıcılar ve/veya Aracılar arasında, istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, bayilik, acentelik, distribütörlük, temsilcilik, iş ortaklığı, vekâlet vb. hiçbir ilişki bulunmamaktadır. Bu kapsamda JETD’nin, Satıcılar tarafından sağlanan ürün, hizmet vb. içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu ürün ve hizmetler ile ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya başkaca bir durumun söz konusu olup olmadığını araştırmak hususunda da herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

7.7. Platform ve Platform içeriği yalnızca “olduğu şekilde” ve “mevcut haliyle“ esasına dayanılarak sunulmaktadır. JETD’nin, Platform’un hatasız veya kesintisiz şekilde çalışacağına ilişkin herhangi bir garanti veya taahhüdü olmadığı gibi; Platform’un amaca uygunluğu, Platform’a erişim veya Platform’un kullanımı neticesinde Kullanıcı’nın belirli bir sonuca ulaşması / ulaşamaması hususunda da herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

JETD, Platform’un kesintiye uğramasından, Platform’da yaşanacak herhangi bir gecikme, aksaklık ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir başarısızlıktan veya veri kayıplarından sorumlu tutulamaz.

JETD, bununla birlikte, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu herhangi bir zamanda, Platform’un çalıştırılmasını, bakım-onarım, arıza-kesinti önleme / etkilerini azaltma vb. teknik gereklilikler ya da iletişim güvenliğinin tehlikede olması gibi sebeplerle, geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu hakkını kullanması nedeniyle, JETD’ye herhangi bir sorumluluk atfedilemeyecek, JETD’den, hangi nam altında olursa olsun, herhangi bir hak ya da alacak talebinde bulunulmayacaktır. 

7.8. JETD, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu süre boyunca herhangi bir zamanda,  işbu Sözleşme’yi, İlgili Mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve İnternet Sitesi ve / veya Mobil Uygulama’da ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Sözleşme’nin bu şekilde değiştirilen hükümleri, İnternet Sitesi ve / veya Mobil Uygulama’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ifade etmeye ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanıcı, JETD Platform kapsamındaki Hizmetler’den yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri peşinen kabul etmiş sayılır. Kullanıcı’nın cihazının mobil (data) iletişimine kapalı olması veya Mobil Uygulama’yı çalıştırmaması, cihazını geçici veya daimi olarak kullanmaması veya ulaşamaması sebebiyle, söz konusu bildirimleri alamaması ve bunların olumsuz sonuçları ile ilgili tüm sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.

7.9. JETD, referans kolaylığı sağlama, bilgi verme vb. amaç ve nedenlerle, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama içerisinde JETD kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere bağlantılar (linkler) verebilir. Bu bağlantılar, bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, bu web sitesi veya içeriğin güvenli ya da bu web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. 

Bu bağlamda JETD, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’da yer alan veya yukarıda sözü edilen bağlantılar üzerinden ulaşılan herhangi bir web sitesindeki içeriğe dayanılarak yapılan iş veya işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğabilecek zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1. JETD, Kullanıcı ile ilgili Kişisel Verileri, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama içeriğinde yer alan ve işbu Sözleşme’nin eki, ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısı olan “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması (“KVK”) Politikası” ve “KVK Aydınlatma Metni” hüküm ve koşulları dâhilinde kullanabilir. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi akdetmekle söz konusu “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” ve “KVK Aydınlatma Metni” içeriğini de bütünüyle okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılacaktır.

8.2. Çerezler’e ilişkin detaylı hüküm ve koşullar, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama içeriğinde yer alan ve işbu Sözleşme’nin eki, ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısı olan “Çerez Politikası”’nda belirtilmiş olup Kullanıcı işbu Sözleşme’yi akdetmekle söz konusu “Çerez Politikası” içeriğini de bütünüyle okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılacaktır.

9. GİZLİLİK

JETD, Kullanıcı’ya ait bilgileri/gizli bilgileri, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama içeriğinde yer alan ve işbu Sözleşme’nin eki, ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısı olan “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”’nda belirtilen hüküm ve koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi akdetmekle söz konusu “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” içeriğini de bütünüyle okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılacaktır.

10. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

10.1. “JETD” markası ve logosu, https://www.jetd.com isimli İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’nın ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm ögeleri, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama’nın tasarımı, yazılımı ve bu çerçevede JETD tarafından oluşturulan / oluşturulacak her türlü marka, logo, tasarım, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı münhasıran JETD’ye aittir. JETD, kendi mülkiyetinde olan fikri hakların, telif haklarının, marka ve tasarım haklarının ve/veya İnternet Sitesi/Mobil Uygulama’da yer alan herhangi bir içeriğin, Kullanıcı dâhil herhangi bir üçüncü şahıs tarafından her ne suretle olursa olsun elde edilmesine, işlenmesine, kullanılmasına, paylaşılmasına, sergilenmesine, çoğaltılmasına, dağıtılmasına, kopyalanmasına, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılmasına, üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına ve/veya bu unsurları içerecek şekilde herhangi bir çalışma yapılmasına kesinlikle izin vermemektedir.

 

Bu kapsamda Kullanıcı, İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iş, işlem vb. faaliyetinde JETD’nin fikri mülkiyet haklarını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceğini, yukarıda belirtilen nitelikte ve/veya bu sonucu doğurabilecek her türlü eylemden imtina edeceğini, JETD’nin bu haklarına halel getirecek her türlü davranıştan kaçınacağını, bila kaydı şart ve gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. Kullanıcı, İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama’da yer alan resimleri, metinleri, videoları, listeleri, katalog, tanıtım, ilan, bilgi, içerik, tasarım, kod ve yazılımları, görsel ve işitsel imgeleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın veri tabanında yer alan herhangi bir bilgi veya içeriği kısmen veya tamamen kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, dağıtamaz, paylaşamaz ve her ne suretle olursa olsun işleyemez, bunları kullanarak başkaca bir içerik oluşturamaz, derleyemez, başkaca mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlayamaz, başka veri tabanlarına aktaramaz, başkaca veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açamaz, İnternet Sitesi / Mobil Uygulama üzerindeki ilanlara link vermek de dâhil olmak üzere bu sonucu doğuracak herhangi bir eylemde bulunamaz.

 

10.3. Kullanıcı’nın, her ne sebeple olursa Madde 10.1 ve 10.2’de anılan yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde, JETD’nin, işbu Sözleşme’yi, herhangi bir bildirimde bulunulmasına ve/veya mehil verilmesine gerek olmaksızın, tek taraflı, tazminatsız ve derhal etkili olacak şekilde feshetme ve bu sayede Kullanıcı’nın Üyelik’ini sonlandırma hakkı her durumda saklıdır. Ayrıca, JETD’nin bu fesih hakkını kullanıp kullanmamasından bağımsız olarak Kullanıcı, JETD ve/veya üçüncü şahıslar nezdinde bu nedenle meydana gelecek / maruz kalınacak bilcümle zararı, JETD’nin yapacağı ilk yazılı talepte, ayrıca herhangi bir yargı kararı istihsaline gerek olmaksızın, nakden ve defaten her türlü gider, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretiyle birlikte karşılamakla yükümlü olacaktır. JETD’nin, başta 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere, İlgili Mevzut’tan doğan diğer her türlü hakkı saklı olacaktır.

11. MÜCBİR SEBEPLER

İnternet Sitesi’ne / Mobil Uygulama’ya / Platform’a yapılacak siber saldırılar, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili Taraf’ın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar vb. “Mücbir Sebep” sayılan tüm hallerde, Taraflar, işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebep halinde, JETD’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

12. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

12.1. JETD, işbu Sözleşme’nin yürürlükte olduğu herhangi bir zamanda göreceği lüzum üzerine, işbu Sözleşme’yi, herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, tek taraflı, tazminatsız ve derhal etkili olacak şekilde feshederek Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirebileceği gibi, üyeliği sona eren Kullanıcı’nın yapacağı Üyelik yenileme talebini de reddedebilecektir. Böylesi bir durumun vuku bulması halinde Kullanıcı, hangi nam altında ve nedenle olursa olsun, JETD’ye karşı herhangi bir iddia veya hak ya da alacak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.2. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde JETD, işbu Sözleşme ve İlgili Mevzuat’tan doğan diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, işbu Sözleşme’yi, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, tek taraflı, tazminatsız ve derhal etkili olacak şekilde feshetme hakkına sahiptir.

13. UYGULANACAK HUKUK, UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

13.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında tabidir. Taraflar, işbu Sözleşme’nin yorumlanmasından ve/veya uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığı öncelikle karşılıklı sulh müzakereleri ile çözmeye gayret edeceklerdir.  Bu yolla halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için münhasıran İstanbul (Merkez) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

13.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin yorumlanmasından ve/veya uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda JETD’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve işbu Madde 13.2’nin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. MUHTELİF HÜKÜMLER

14.1. Kullanıcı’nın, Üyelik İşlemleri esnasında bildirdiği iletişim bilgileri kapsamındaki adresinin işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak bildirimler için geçerli yasal tebligat adresi olduğunu; bu adresinde ve/veya elektronik posta adresi, telefon numarası vb. iletişim bilgilerinde meydana gelecek değişikliği yazılı olarak ve/veya İnternet Sitesi / Mobil Uygulama üzerinden JETD’ye bildirmediği takdirde, bildirmiş olduğu adresine, e-posta adresine / telefon numarasına yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını; kendisine resmi anlamda tebligatın yapılmış sayılacağını ve bu yükümlülüğün ihlali nedeniyle meydana gelecek zararlardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.2. İşbu Sözleşme’nin maddelerinden herhangi birinin kısmen veya tamamen geçersizliği veya hükümsüzlüğü halinde, Sözleşme’nin kalan hükümleri Taraflar için geçerli ve bağlayıcı olmaya devam edecektir. 

14.3. Taraflar’dan herhangi birisinin, işbu Sözleşme’den doğan herhangi bir hak, yetki veya başvuru yolunu kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi o haktan feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacak ve herhangi bir hakkın, tek bir defa veya kısmen kullanımı, o hakkın veya bir başka hakkın, herhangi başka bir şekilde veya daha sonra kullanılmasını engellemeyecektir.

14.4. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. SON HÜKÜM

Toplam 15 (onbeş) ana maddeden ve İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama içeriğinde yer alan ve işbu Sözleşme’nin eki, ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısı olan [“Kişisel Verilerin Korunması (“KVK”) Aydınlatma Metni”, “Gizlilik Politikası”, “Çerez Politikası”]’dan ibaret işbu Sözleşme, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’nde / Mobil Uygulama’da yer alan “Kullanıcı Sözleşmesi’ni okudum, müzakere ettim ve Sözleşme şartlarını kabul ediyorum.” hususunu/kutucuğunu onaylaması, Kullanıcı’nın bu Üyelik talebine yine elektronik olarak onay verilmesi neticesinde ve bütünüyle Taraflar’ın karşılıklı serbest iradeleri ile kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

© 2020 Jetd. Manga Bilişim Ltd. Şti.

Powered by Influencer Cat

Bizi Takip Edin

E-Posta: info@jetd.com
Telefon: +90 212 873 38 60